رزومه شما با موفقیت ارسال شد ​​​​​​​

و ظرف چند روز آینده بررسی و با شما تماس گرفته میشود