درس سوم 
​​​​​​​حسن تفاهم 

درس چهارم 
​​​​​​​
​​​​​​​یخ شکن 

​درس پنجم 
​​​​​​​
معارفه یک دقیقه ای 
​​​​​​​

​درس ششم 
​​​​​​​
قطعی کردن ​​​​​​​