AIAG

بيمه باربري

بيمه حمل و نقل کالا يا بيمه باربري ، قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني است. در اين نوع بيمه خسارت هاي وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهاي بيمه شده در مسير حمل جبران مي شود. با توجه به اينکه افراد ذينفع در معاملات بين المللي ( خريدار ، فروشنده ، بانک و شرکت هاي حمل و نقل ) مليت های مختلفي دارند و در هر کشور ، قوانين و مقررات خاصي حاکم است ، براي هماهنگي بيشتر در اکثر کشورهاي دنيا از شرايط يکساني براي ارائه پوشش بيمه نامه هاي باربري استفاده مي شود.

مسئولیت - پزشکان و پيراپزشکان

1. این بیمه نامه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت یا قصور پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده یا فوت شوند، تحت پوشش قرار می دهد.
2. حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع تخصص پزشک و عنوان شغلی پیراپزشک تعیین می شود .
3. در صورت عدم خسارت به بیمــه گذار این بیمه نامه ها تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد .
4. در صورتی که این بیمه به صورت گروهی صادر گردد ، با توجه به تعداد بیمه گذاران ، حق بیمه مشمول تخفیف گروهی می شود .


مسئولیت - سازندگان ابنيه در مقابل کارکنان ساختمانی

1.در این بیمه نامه ، کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارگران تحت امر و اشخاص ثالث در محل کارتحت پوشش قراردهند .
2.کارگران می توانند بدون نام نیز بیمه شوند .
3.حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
4.حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل 10% مبلغ دیه انتخابی "موضوع بند 2 تعهدات بیمه گر" باشد.
5.در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود .


مسئولیت - کارفرمایان در مقابل کارکنان

اطلاعات این صفحه در حال جمع آوری می باشد.

1. این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی کارفرمایان را در مقابل خسارت های جانی وارد به کارکنان تحت امر آنها پوشش می دهد .
2. مدیران کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های خدماتی می توانند مسئولیت خود را در مقابل کارکنان به صورت با نام یا بدون نام تحت پوشش قرار دهند . در صورتی که نام کارکنان در زمان صدور بیمه نامه ارائه شود ، حق بیمه به میزان 15 درصد کاهش خواهد یافت .
3. حداکثر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه برای خسارت های جـــانی فقط فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی ، معادل دیه یک مرد مسلمان خواهد بود .
4. حداکثر تعهد بیمه گر برای هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای هر نفر در هر حادثه می تواند تا معادل 10% مبلغ دیه انتخابی "موضوع بند 2 تعهدات بیمه گر" باشد.
5. در صورت عدم خسارت ، بیمه گذار می تواند از تخفیف سالیانه حق بیمه بهره مند شود.


زیر مجموعه ها

  • ضمیمه ها

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی