AIAG

بیمه آتش سوزی

بيمه آتش سوزي يکي ازقديمي ترين رشته هاي بيمه اي است. اهميت اين بيمه تاآنجاست که درکشورهاي توسعه يافته تقريبا هيچ دارايي يا مالي را نميتوان يافت که داراي بيمه اتش سوزي نباشد. در بيمه اتش سوزي، اموال و دارايي هاي مختلف در برابر خطر آتش سوزي و همچنين خطرهاي جانبي تحت پوشش قرار ميگيرد. خدمات بيمه آتش سوزي در قالب بيمه نامه هاي مختلفي عرضه ميشود. براي آشنايي شما با انواع پوشش هاي بيمه، ضمن بيان خطرهاي تحت پوشش اين بيمه، انواع آن معرفي مي شود.