AIAG

کشتی

Sample image

بيمه‌نامه‌هاي شناور (بيمه كشتي)

بیمه بدنه و ماشین آلات شناور
براساس كلوزهاي انستيتو بيمه‌گران لندن بدنه و ماشين‌آلات شناورها تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

بیمه مسئولیت شناور ها
علاوه بر خساراتي كه ممكن است به بدنه و ماشين‌آلات وارد شود كه تحت پوشش بيمه بدنه و ماشين‌آلات قرار گرفته است مالكان كشتي‌ها با خطرات ديگري نيز مواجه هستند كه يا تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه قرار نمي‌گيرد و يا بخش كوچكي از آن خطرات تحت پوشش بدنه قرار خواهد گرفت. اين خطرات توسط كلوپ‌هايي تحت پوشش قرار مي‌گيرند كه يكي از معروفترين آنها كلوپ (P&I) است و خسارت ناشي از مسئوليت مالكان را پوشش مي‌دهد.

بیمه نامه سازندگان شناور ها
مالكان كارخانجات ساخت شناورها و حوضچه‌هاي تعميراتي با خطرات خاصي مواجه هستند كه اين خطرات تحت كلوز‌هاي استاندارد جهاني تحت پوشش قرار مي‌گيرند